SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL

 

„SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL”

 

FELHÍVÁS

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a

 „Szülőföldön magyarul” című program felhívását a

nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2017/2018-as tanévre.

 

Célja: a szlovéniai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

 1. I.          Támogatásra jogosultak:
 1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

a)      azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől a Szlovéniában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, továbbá aki a 2017/2018-as tanévben magyar anyanyelvi szinten kezdi meg az írás és az olvasás elsajátítását;

b)      azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlovéniában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják

ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szlovénia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

bb) vagy speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,

bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,

c)       továbbá azok a középiskolai tanulók, akik  a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

 

 1. a BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásbanrészesülhet:

-          az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

 

 1. II.        Az I. pont szerinti támogatásokra nem jogosult:

a)      az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2017/2018. tanév első félévében több mint 20 tanórát igazolatlanul hiányzott;

b)      az az igénylő, aki az igénylést (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;

c)       az a speciális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2017/2018. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10 %-áról igazolatlanul hiányzott;

d)      azon személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (3.) bekezdése alapján a törvény hatálya nem terjed ki[1];

e)      az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait;

f)       az a hallgató, aki nem Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

 

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

 1. III.      Támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 22.400 Ft-nak megfelelő EUR

B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő EUR

 

A támogatás a 2017/2018-as tanévre egy alkalommal igényelhető.

A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2018. évi költségvetésének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

 

 1. IV.      Igénylési feltételek:

 

Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó igénylési feltételek: (az Adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve)

-          megfelelően kitöltöttAdatlap; (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)

-          kötelezően csatolandó mellékletek:

a)      a gyermek(ek) érvényes személyazonosító okiratának (személyi igazolvány vagy útlevél) fénymásolata, illetve ha még nem rendelkezik személyazonosító okirattal, akkor a születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;

b)      a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (pl. a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolata);

c)       a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatásiigazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát A speciális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolásokat nem fogadunk el!;

d)      az igénylő szülő vagy nevelőszülő, illetve a gyermek bankkártyájának fénymásolata.

 

A I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó igénylési feltételek: (az adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve)

-          megfelelően kitöltött adatlap;

-          kötelezően csatolandó mellékletek:

a)      az igénylő érvényes személyazonosító okiratánakfénymásolata;

b)      az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja, és annak egyszerű magyar nyelvű fordítása.

 

Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

 

 1. V.        Benyújtás módja:
 1. Jelen felhívás alapján a 2017/2018-as tanévre igényelhető támogatásokra 2018. január 31. - 2018. február 28.közötti időszakban lehet igényeket benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2018. február 28.
 2. Az igénylést jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet címére megküldve, vagy személyesen az MNMI Szakszolgálatánál (munkanapokon 8.00 és 17.00 között).

 

Cím: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

9220 Lendva, Fő utca 32.

 1. VI.      Az adatlapok beszerezhetők:

A formanyomtatványok beszerezhetők a Bánffy Központban, az MNMI Szakszolgálatánál, illetve letölthető az MNMI honlapjáról: www.mnmi-zkmn.si

 

 1. VII.    Az igénylések elbírálása, a támogatás folyósítása:

A beérkezett igénylésekről a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Tanácsadó Testülete ellenőrzés és feldolgozás után - javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. Az igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.

Sikeres igénylés esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott összegben.

A támogatás utalásáról az MNMI intézkedik.

További tájékoztatás a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben olvasható, továbbá a 02/577-66-60, 02/577-66-70-es telefonszámokon kérhető.

 

 1. VIII.  Az igénylési csomag elemei:

a.)    felhívás,

b.)    adatlap1, adatlap2

c.)     útmutató1, útmutató2

 

Az igényléssel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

9220 Lendva, Fő utca 32.

Tel: 02-577-6660, 02-577-6670

E-mail: info@mnmi-zkmn.si

Honlap: www.mnmi-zkmn.si[1] „Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre

     a) aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;

     b) akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;

     c) aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.”