RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA

 

RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA


Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava na podlagi Pravilnika o subvencioniranju
visokošolskega študija, ki ga je Svet narodne skupnosti sprejel na svoji 6. redni seji 23. septembra 2019, razpisuje
subvencijo za študente visokošolskih ustanov, in sicer za obdobje 12 mesecev.


Subvencijo lahko prejmejo študenti visokošolskih ustanov, ki:
− imajo stalno bivališče v Občini Lendava,
− so se od 4. do 9. razreda osnovne šole učili madžarski jezik na ravni materinščine,
− predložijo najmanj eno priporočilo državne ali zamejske ustanove oz. civilne organizacije, ki izvaja narodnostni
program in ki ima sedež v Sloveniji in/ali kopijo diplome oziroma drugega dokazila, ki ni starejše od dveh let,
o uvrstitvi na državnih tekmovanjih madžarskega značaja ali zamejskih tekmovanjih.

Za subvencijo se lahko prijavijo študenti, ki so v visokošolski ustanovi zaključili prvi letnik ali študenti
podiplomskega študija.


Vloga na razpis mora vsebovati:
− izpolnjen razpisni obrazec in njegove priloge,
− življenjepis,
− kopijo dokumenta za dokazovanje osebne identitete,
− potrdilo o aktivnem študentskem statusu za tekoče študijsko leto,
− potrdilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega letnika,
− potrdilo o učenju madžarskega jezika na ravni materinščine,
− potrdilo o aktivnem sodelovanju, ki ga je izdala najmanj ena ustanova ali civilna organizacija, ki izvaja
madžarske narodnostne programe (na priloženem obrazcu) in/ali kopijo diplome oziroma drugega
dokazila, ki ni starejše od dveh let, o uvrstitvi na državnih tekmovanjih madžarskega značaja ali zamejskih
tekmovanjih.

Študentje, ki študirajo na Madžarskem in ne morejo predložiti dokazila o aktivnem študentskem statusu za celotno
študijsko leto, so dolžni dokazilo o aktivnem študentskem statusu za 2. semester predložiti naknadno.

Pogoji so natančneje opisani v Pravilniku o subvencioniranju visokošolskega študija, ki ga najdete na spletni strani
www.lendva.info.

Kandidati svoje pomanjkljive vloge lahko dopolnijo, in sicer pisno (po elektronski poti) v roku 8 dni po pozivu za
dopolnitev vloge.

Rok za prijavo: 11. oktober 2022.
Vloge, ki prispejo po roku, so neveljavne.


Obrazec za vlogo na razpis je na voljo na sedežu Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava ter
na spletni strani www.lendva.info.
Vlogo je treba poslati na sedež subvencionarja priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, s pripisom »SUBVENCIJA
ZA VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ«. Vloge ni možno predati osebno. Poštni naslov subvencionarja: Madžarska
samoupravna narodna skupnost Občine Lendava, Mlinska ulica 6/A 9220 Lendava, pp. 97.

 


Judit Vida Törnár
predsednica sveta MSNSOL

 

OBRAZCI:

- RAZPISNI OBRAZEC

- OBRAZEC ZA POTRDILO O AKTIVNEM SODELOVANJU

- PRAVILNIK