RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA

Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava na podlagi Pravilnika o subvencioniranju visokošolskega študija, ki ga je Svet narodne skupnosti sprejel na svoji 6. redni seji 23. septembra 2019, razpisuje subvencijo za študente visokošolskih ustanov, in sicer za obdobje 12 mesecev.

Subvencijo lahko prejmejo študenti visokošolskih ustanov, ki:
-      imajo stalno bivališče v Občini Lendava,
-      so se od 4. do  9. razreda osnovne šole učili madžarski jezik na ravni materinščine,
-      predložijo najmanj eno priporočilo državne ali zamejske ustanove oz. civilne organizacije, ki izvaja narodnostni program in ki ima sedež v Sloveniji in/ali kopijo diplome oziroma drugega dokazila, ki ni starejše od dveh let, o uvrstitvi na državnih tekmovanjih madžarskega značaja ali zamejskih tekmovanjih. 

Za subvencijo se lahko prijavijo študenti, ki so v visokošolski ustanovi zaključili prvi letnik ali  študenti podiplomskega študija.

Vloga na razpis mora vsebovati:
-         izpolnjen razpisni obrazec in njegove priloge,
-         življenjepis,
-         kopijo dokumenta za dokazovanje osebne identitete,
-         potrdilo o aktivnem študentskem statusu za tekoče študijsko leto,
-         potrdilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega letnika,
-         potrdilo o učenju madžarskega jezika na ravni materinščine,
-         potrdilo o aktivnem sodelovanju, ki ga je izdala najmanj ena ustanova ali civilna organizacija, ki izvaja madžarske narodnostne programe (na priloženem obrazcu) in/ali kopijo diplome oziroma drugega dokazila, ki ni starejše od dveh let, o uvrstitvi na državnih tekmovanjih madžarskega značaja ali zamejskih tekmovanjih. 

Študentje, ki študirajo na Madžarskem in ne morejo predložiti dokazila o aktivnem študentskem statusu za celotno študijsko leto, so dolžni dokazilo o aktivnem študentskem statusu za 2. semester predložiti naknadno. 

Pogoji so natančneje opisani v Pravilniku o subvencioniranju visokošolskega študija, ki ga najdete na spletni strani www.lendva.info. 

Kandidati svoje pomanjkljive vloge lahko dopolnijo, in sicer pisno (po elektronski poti) v roku 8 dni po pozivu za dopolnitev vloge.  

Rok za prijavo: 15. oktober 2021.

Vloge, ki prispejo po roku, so neveljavne. 

Obrazec za vlogo na razpis je na spletni strani www.lendva.info.

Vlogo je treba poslati na sedež subvencionarja priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, s pripisom »SUBVENCIJA ZA VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ«. Zaradi koronavirusa se vloga izjemoma lahko odda tudi preko elektronske pošte. V kolikor kandidat vlogo odda po elektronski pošti, morajo biti vsi dokumenti priloženi v eni PDF-datoteki. Vloge ni možno predati osebno. Poštni in elektronski naslov subvencionarja: Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava, Mlinska ulica 6/A 9220 Lendava, pp. 97, e-mail: alexandra@lendva.info.

Pravilnik in obrazci:

- Pravilnik o subvencioniranju visokošolskega študija
- Razpisni obrazec
- Obrazec za potrdilo o aktivnem sodelovanju

 

Judit Vida Törnár, predsednica Sveta MSNSOL