RAZPIS ZA USTANOVE, KATERIM JE MSNSOL SOUSTANOVITELJICA

OMEJEN RAZPIS

 

Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava objavlja omejen razpis za izvajanje narodnostnega programa soustanovljenih institucij.

 

Namen razpisa je ohranjanje, razvoj in krepitev identitete madžarske skupnosti.

 

Razpoložljiva razpisna sredstva

Za subvencioniranje vlog je iz proračuna Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava za leto 2023 na voljo 10.000,00 EUR, to je deset tisoč evrov, in sicer v breme konta »Tekoči transferi v javne zavode in drugim izvajalcem javnih služb«.

 

Pogoji za dodelitev subvencije

Ista institucija se v koledarskem letu lahko na razpis prijavi največ s tremi programi.

Do subvencije so upravičene tisti kandidati, ki subvencijo namenijo za programe (tudi spletne) madžarskega značaja, oddajo celoten obračun sredstev subvencije in se prijavijo s programi, za katere iz drugih virov ni kritja.

 

 

Vloga za subvencijo mora vsebovati:

-          izpolnjen obrazec za prijavo na razpis,

-          kopijo potrdila o registraciji,

-          program in njegov razčlenjen finančni načrt.

 

Način in rok oddaje vloge

Vloge se lahko odda izključno na za to predvidenem obrazcu. Originale izpolnjenih razpisnih obrazcev z zahtevanimi prilogami je treba priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, s pripisom »SUBVENCIJA ZA NARODNOSTNE PROGRAME – SOUSTANOVLJENI ZAVODI« poslati na naslov Urada Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava (Mlinska ulica 6a, 9220 Lendava).

 

 

Rok za oddajo vloge je 12. 5. 2023.

 

Izplačilo subvencije

Subvencionar znesek subvencije nakaže po tem, ko obe strani podpišeta pogodbo o subvencioniranju.

 

Obračun in nadzor subvencije

Na podlagi razpisa je rok za izvedbo programov 31. 12. 2023, rok za oddajo vsebinskega in razčlenjenega finančnega poročila (izpiskov iz bančnega računa, originalnih računov, dokazil) pa 31. 1. 2024.                                                               

                                                                                                                                          Tomi Horvat, l.r.

                                                                                                                                                   predsednik

SOSUBVENCIONARJI:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Urad za narodnosti

Občina Lendava

 

Vloga

Pravilnik

Obrazec za končno poročilo