Ügyrend

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Alapszabályzatának (Népújság, 2016/46. sz) 16. cikke alapján az LKMNÖK Tanácsa a 2019. május 27. napján tartott 4. rendszeres ülésén elfogadta az alábbi ügyrendet:

 

A LENDVA KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE

 

I.          ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk


A jelen ügyrend szabályozza azon jogok és kötelezettségek megvalósítási módját, amelyekkel a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának (a továbbiakban: Tanács) és a Tanács bizottságainak tagjai rendelkeznek, a Tanács és bizottságai munkavégzésének menetét, a döntéshozatali eljárások rendjét, valamint a Tanács, illetve bizottságai munkavégzése szempontjából fontos egyéb kérdéseket.

 

2. cikk


A Tanács és bizottságainak szervezetére és munkavégzésére vonatkozó, a jelen ügyrend által nem szabályozott kérdéseket a Tanács a jelen ügyrenddel összhangban határozatban, illetve egyéb jogi aktussal is szabályozhatja.

 

A Tanács bizottságainak munkájával kapcsolatos, a jelen ügyrend által nem szabályozott kérdésekben a jelen ügyrendnek a Tanácsra vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

 

3. cikk

A Tanácsot a Tanács elnöke képviseli. Összehívja, és vezeti a Tanács üléseit, továbbá gondoskodik a Tanács által elfogadott döntések végrehajtásáról.


A Tanács és bizottságainak munkanyelve a magyar és a szlovén.

 

4. cikk


A Tanács és bizottságainak működése nyilvános.

 

A Tanács és bizottságainak tevékenysége és dokumentumai nyilvánosak, kivéve, ha a Tanács vagy bizottsága bizalmas jellegű ügyet tárgyal, illetve ha a személyi adatok védelme bizalmas kezelést igényel.

 

A működés nyilvánosságát a Tanács – egyéb, törvényben meghatározott módok mellett – azáltal biztosítja, hogy a nyilvánosságot tájékoztatja működéséről, továbbá a polgárok és a sajtó képviselői jelen lehetnek a Tanács ülésein.

 

A Tanács – a tárgyalt ügy előterjesztője, a Tanács elnöke, a bizottság elnöke, valamely tanácstag vagy az Ellenőrző Bizottság kezdeményezésére – akkor is elrendelheti az adott ülés egészéről vagy egy részéről a nyilvánosság kizárását, ha a tárgyalt ügy nem bizalmas jellegű, illetve a személyes adatok védelme azt nem igényelné, azonban megalapozottan feltételezhető, hogy a vita során bizalmas természetű ügyekre irányuló kérdések merülnek fel, illetve hogy a tárgyalt információk nyilvánosságra hozatala valamely védett érdek sérelmét vagy a nyilvánosságban a tényektől eltérő kép kialakulását okozhatná.

 

Az előző bekezdésben leírt határozatot a Tanács az ülés zárt részén fogadja el.

 

A Tanács elnöke határozza meg, hogy a tanácstagokon és az ülésanyag előterjesztőjén kívül ki lehet jelen a zárt ülésen, illetve az ülés zárt részén.

 

A Tanács és bizottságai törvényben meghatározottan nem nyilvánosságra hozható, illetve bizalmas természetű ügyekre vonatkozó ülésanyagai és dokumentumai nem hozzáférhetők a nyilvánosság számára.

 

A tanácstagok nem tájékoztathatják a nyilvánosságot a bizalmas természetű ülésanyagokban és dokumentumokban foglalt adatokról.

 

A Tanács és bizottságai működése és dokumentumai megismerésének módját, illetve a vonatkozó eljárásokat a közérdekű információkhoz való hozzáférést szabályozó törvény szabályozza.

 

5. cikk


A Tanács rendes, rendkívüli és levelező ülések keretében végzi munkáját, és hozza meg döntéseit.

 

A Tanács rendes és rendkívüli ülésen ül össze.

 

II.         AZ LKMNÖK TANÁCSÁNAK MEGALAKULÁSA

 

6. cikk


A Tanács alakuló ülését a leköszönő elnök legkésőbb a választásokat követő 20 napon belül köteles összehívni.

 

Amennyiben ezt nem teszi meg, az ülést a fenti határidő lejártát követő három napon belül a leköszönő alelnök hívja össze.

 

7. cikk

 

A Tanács első ülését a Tanács elnökének megválasztásáig a leköszönő elnök vezeti.

 

8. cikk

 

Alakuló ülésén a Tanács a jelen levő tagjaiból legalább háromtagú mandátumvizsgáló bizottságot választ.

A mandátumvizsgáló bizottság ülésének idejére a Tanács ülését félbeszakítják, az elnöklő meghatározatlan idejű szünetet rendel el.

 

9. cikk


A Mandátumvizsgáló Bizottság áttekinti a tagok megválasztásáról szóló igazolásokat, és azok alapján a tanácstagok mandátumának megerősítését javasolja.


A Tanács a tanácstagok mandátumát a mandátumvizsgáló bizottság javaslatára igazolja, miután megkapta a megválasztásról szóló igazolások átnézéséről szóló jelentést.

 

10. cikk

 

Az LKMNÖK Tanácsa a tanácstagok több mint fele mandátumának igazolásával alakul meg. A tanácstagok megbízatása a következő Tanács megalakulásáig szól.

 

11. cikk

 

Alakuló ülésén a Tanács legalább egy tanácstag javaslatára tagjai közül elnököt választ.

 

12. cikk

 

Alakuló ülésen a Tanács kinevezi a tagokat a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (a továbbiakban MMÖNK)

 

13. cikk


A Tanács a megalakulását követő 45 napon belül kinevezi az Ellenőrző Bizottság tagjait, kinevezi az állándó bizottságokat, és megálapítja a Tanács egyéb testületeit.

 

III. A TANÁCSTAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 

14. cikk

 

A Tanács tagjai a törvényben, az alapszabályzatban, a jelen ügyrendben és más jogi aktusokban meghatározott jogokkal és kötelességekkel rendelkeznek. 

 

A tanácstag:

-       jogosult és köteles részt venni a Tanács ülésein, azokon közreműködni és részt venni a döntéshozatalban;

-       kérdéseket intézhet a Tanács elnökhöz, a Tanács más szerveihez és a hivatalhoz és indítványokat nyújthat be neki;

-       aki ki van nevezve MMÖNK Tanácsába, az ülésein köteles az LKMNÖK Tanács altál elfogadott határozatokat képviselni;

-       szavazati jog nélkül részt vehet a bizottságok ülésén;

-       a Tanács és bizottságainak minden tisztségére jelöltetheti magát; másokat a Tanács szervei és bizottságai, továbbá a Tanács által alapított vagy társalapított közintézetek és egyéb szervezetek tagjául, valamint azon közintézetek és egyéb szervezetek tagjául jelölhet, amelyekben az LKMNÖK képviselteti magát;

-       javaslatokat tehet a Tanácsnak a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására és jogi aktusok elfogadására - kivéve a költségvetés, a zárszámadás és a törvény vagy az alapszabályzat értelmében a Tanács által csak az elnök indítványára elfogadható jogi aktusokat,

-       szavazhat az LKMNÖK általános és egyéb jogi aktusaira, döntéseire vonatkozó javaslatokról, továbbá kiegészítéseket (módosító indítványokat) nyújthat be e javaslatokkal kapcsolatban;

-       részt vehet a Tanács ülései napirendjének meghatározásában.

 

A Tanácstagot tisztsége ellátásáért a szabályzatban meghatározott tiszteletdíjilleti meg.

 

15. cikk

 

A tanácstag köteles megőrizni a munkája során tudomására jutott bizalmas természetű információkat, így a személyes, továbbá a törvényben, egyéb jogszabályban vagy a Tanács és a költségvetési szervek jogi aktusaiban állami, hivatali vagy üzleti titoknak minősített adatokat.

 

16. cikk

 

A tanácstag nem vonható felelősségre a tisztsége ellátásával kapcsolatban kifejtett véleménye, tett nyilatkozata, illetve leadott szavazata miatt.

 

A tanácstagságából fakadó jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban nem álló cselekedeteiért a tanácstag nem rendelkezik mentelmi joggal, és azokért kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

 

17. cikk

 

A tanácstag az LKMNÖK elnökétől, egyéb szervezeteitől és hivatalától tájékoztatást és magyarázatot kérhet, ha arra a Tanács vagy a Tanács bizottságainak munkájában való részvételéhez szüksége van.

 

A tanácstag az LKMNÖK elnökéhez, illetve hivatalához kérdést intézhet, továbbá kezdeményezheti, hogy azok saját hatáskörükben bizonyos kérdéseket szabályozzanak, illetve ezekben döntéseket hozzanak.

 

Az előző bekezdésben felsorolt szervek kötelesek megválaszolni a tanácstagok kérdéseit és a szabályokkal összhangban az igényelt tájékoztatással szolgálni. A tanácstag külön kérésére a választ, illetve tájékoztatást írásban is el kell juttatni hozzá. 

 

18. cikk

 

A tanácstag köteles részt venni a Tanács és azon bizottságok ülésein, amelyeknek tagja.

Amennyiben a tanácstag nem tud részt venni a Tanács, illetve azon bizottság ülésén, amelynek tagja, e tényről és okairól az LKMNÖK hivatalát, a Tanács elnökét, illetve az érintett bizottság elnökét legkésőbb az ülés kezdetéig tájékoztatni köteles. Ha leküzdhetetlen akadály vagy egyéb okok miatt a távollétére vonatkozó tájékoztatást nem tudja az ülés kezdetéig elküldeni, ezt amint módjában áll, pótolnia kell.

 

IV. A TANÁCSÜLÉSEK

 

Bevezető rendelkezés

 

19. cikk

 

A Tanács munkáját üléseken végzi, és döntéseit is ezek keretében hozza meg.

A Tanács üléseit az LKMNÖK székhelyére kell összehívni.

 

A Tanács rendes üléseit a délutáni időszakban kell tartani.

 

A Tanácsülés összehívása

 

A rendes ülés összehívása

 

20. cikk

A Tanács rendes üléseit az elnök hívja össze a Tanács munkatervével összhangban, az Alapszabályzatban meghatározott egyéb javaslattevők indítványára, vagy ha a körülmények ezt megkövetelik, mindazonáltal legalább évi négy alkalommal.

 

21. cikk

 

A rendes ülés meghívójának tartalmaznia kell a napirendi javaslatot és a Tanács által tárgyalandó ülésanyagot.

 

A tanácsülés napirendjére veendő pontra vonatkozó ülésanyagra a Tanács elnöke és a tanácstagok, a hatáskörükbe tartozó ügyeket illetően a Tanács bizottságai és az Ellenőrző Bizottság is tehetnek javaslatot.

 

A tanácsülés összehívásáról szóló értesítőt az előterjesztésben foglalt ülésanyaggal együtt legalább a tanácsülés kitűzött időpontja előtt 7 nappal ki kell küldeni.

 

A meghívó és az ülésanyagok elküldése elektronikus levélben történik, de az azt kifejezetten igénylő tanácstagokhoz papíron is el kell juttatni őket.

Ha az előírt, illetve kitűzött határidők betartása megköveteli, vagy ha objektív okokból kifolyólag az adott ülésanyagot nem lehetett a meghívóval együtt elküldeni, az később is elküldhető.

 

22. cikk

Az ülés összehívásáról szóló meghívót az elnöknek, az alelnöknek, a tanácstagoknak, a MMÖNK-nek, a magyar nemzeti közösség országgyűlési képviselőjének, a polgármesternek, az ülésanyagok kidolgozóinak, a sajtónak és az esetleges egyéb olyan érintetteknek kell eljuttatni, akiknek jelenléte az adott napirendi pont tárgyalásához szükséges.

 

A Tanács és bizottságai ügyvitelüket papíron vagy elektronikus úton folytatják.

 

A rendkívüli ülés összehívása

 

23. cikk

 

A Tanács rendkívüli ülését saját kezdeményezésére vagy a tanácstagok legalább egyharmadának írásos indítványa alapján az elnök hívja össze.

 

A rendkívüli tanácsülés sürgős ügyek tárgyalása és az ezekről való döntéshozatal céljából hívható össze, ha nem adottak a rendes ülés összehívásának feltételei. 

 

A Tanács rendkívüli ülésére nem vonatkoznak a rendes ülésekre előírt határidők.

 

Amennyiben az elnök a rendkívüli ülést az összehívására irányuló, indokolással és a megfelelő ülésanyagokkal ellátott írásos indítvány benyújtásától számított 5 napon belül nem hívja össze, azt – további 5 napon belül – az eredetileg az összehívást kezdeményező bármely tanácstag, illetve ezek meghatalmazott képviselője is összehívhatja. Ez esetben az ülést a rendkívüli ülés összehívását kezdeményező tanácstagok által kijelölt tanácstag vezeti.

 

A rendkívüli ülés meghívóját az ülésanyagokkal együtt legkésőbb az ülést megelőző harmadik napig kézbesíteni kell a tanácstagoknak

 

Ha a körülmények megkövetelik, a rendkívüli tanácsülés azon legközelebbi időpontra is összehívható, amikorra arról az összes tanácstagot értesíteni lehet, és azok meg is tudnak jelenni. Ez esetben napirendi javaslat magán az ülésen is tehető, és ugyanott előterjeszthető az ülésanyag is.

 

A Tanács az ülés kezdete előtt határoz arról, hogy adottak-e a rendkívüli ülés összehívásának és lefolytatásának feltételei. Amennyiben a Tanács szerint e feltételek nem adottak, a rendkívüli ülést nem tartja meg, és a tárgyalni javasolt tartalmat egy rendes ülés napirendjére veszi.

 

24. cikk

 

A tanácstagoknak a rendkívüli ülés összehívására irányuló írásos indítványukban fel kell tüntetniük az összehívás indokait. Az indítványhoz csatolni kell a napirendi javaslatot és a tárgyalni kívánt ügyek ülésanyagait. Ha ilyenek nem állnak a rendelkezésükre, a tanácstagok a

 

rendkívüli ülés összehívása előtt az elnököt és az LKMNÖK hivatalát felszólíthatják, hogy az ülésre készítsenek elő egyes ülésanyagot.

 

25. cikk

 

Az elnök köteles az írásos indítványban javasolt pontokat a rendkívüli ülés napirendjére venni; ugyanakkor a napirendet további pontokkal is kiegészítheti.

 

Levelező ülés

 

26. cikk

 

Levelező ülés csak külön megindokolandó sürgős és halaszthatatlan esetekben hívható össze.

 

Levelező ülésen csak egyedi jogi aktusok (határozatok és végzések) fogadhatók el. Levelező ülésen nem hozható döntés a költségvetésről, a zárszámadásról, a munkatervről, továbbá általános jogi aktusokról, így az alapszabályzatról, rendeletekről, az alapító okiratról, szabályzatokról és az ügyrendről. Ezenfelül levelező ülésen nem lehet az elnök megválasztásáról szavazni, sem a személyét érintő bizalmi szavazást tartani.

 

A levelező ülés a papíron vagy elektronikus úton kézbesített meghívó alapján kerül megtartásra, amelyhez mellékelték az ülésanyagot és az elfogadásra előterjesztett határozati javaslatot; a határozati javaslatra adott választ a levelező ülés lefolytatására vonatkozó utasítással összhangban az ülés összehívásakor meghatározott határidőig vissza kell küldeni.

 

A levelező ülés akkor határozatképes, ha a meghívót valamennyi tanácstagnak kézbesítették, és a kézhezvételt a tanácstagok több mint fele visszaigazolta. A szavazólap leadása a személyes kézhezvétel visszaigazolásának minősül.

 

27. cikk

 

A levelező ülésre előterjesztett határozati javaslat akkor minősül elfogadottnak, ha a szavazatát határidőre leadó tanácstagok többsége a határozat mellett szavazott.


A levelező ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A levelező ülés jegyzőkönyvét a soron következő rendes tanácsülésen elfogadásra elő kell terjeszteni.

 

Napirend

 

28. cikk

 

A tanácsülés napirendi javaslatát a Hivatallal együttműködésben az elnök készíti elő. A napirendet általában a Tanács munkaterve és a beérkezett tárgyalási javaslatok alapján kell összeállítani.

 

29. cikk

 

A Tanács az ülés elején dönt a napirend elfogadásáról. A napirendet és a napirendi pontok sorrendjét úgy kell kialakítani, hogy az ülés minél nagyobb hatékonyságát biztosítsa. Általában a bonyolultabb tartalmú és terjedelmesebb pontokat a napirend elejére kell tűzni.

30. cikk

 

Ülésenként legfeljebb 3 szóbeli kérdés tehető fel vagy kezdeményezés terjeszthető elő, amelyekre a következő ülésig kell válaszolni. A kérdés vagy kezdeményezés indokolása az ülésen legfeljebb 3 percben adható elő. A szóbeli kérdés, illetve kezdeményezés előterjesztését a tanácstagnak legalább 1 nappal az ülés kezdete előtt be kell jelentenie. Az ülésen a kérdéseket és kezdeményezéseket beérkezésük sorrendjében adják elő. Ha a kérdések és kezdeményezések száma meghaladja a 3-at, akkor a többiek a következő ülés napirendjére tűzendők vagy írásban terjesztendők elő. Az egyes tanácstagok ülésenként egy kérdést jelenthetnek be.

 

Amennyiben a tanácstag nem elégedett a válasszal, indítványozhatja, hogy a témát tűzzék a Tanács valamely soron következő ülésének napirendjére. Az indítvány elfogadásához a jelen levő tagok több mint ½-ének szavazata szükséges.

 

Az ülés menete

 

31. cikk

 

Az ülést az elnök vagy az általa meghatalmazott alelnök, illetve tanácstag hívja össze és vezeti. Az ülés elején az elnöklő tájékoztatja a Tanácsot, mely tanácstagok igazolták távolmaradásukat az üléstől. Az ülés a határozatképesség megállapításával, az elnöklő az ülés tervezett menetével kapcsolatos iránymutatásával, valamint az előző ülés és az esetleges rendkívüli vagy levelező ülések jegyzőkönyvének elfogadásával folytatódik. 

 

A tanácsüléseket úgy kell megtervezni, hogy időtartamuk ne haladja meg az 5 órát. A tanácstagok a jelenlévők többségének szavazatával az ülésnek az előirányzott időkereten túli folytatása mellett dönthetnek. Az ülés időtartamába nem számítanak bele az elnöklő által saját belátása alapján vagy a tanácstagok indítványára elrendelt szünetek.

 

32. cikk

 

Az összehíváskor az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az elnök az ülés kezdete előtt döntésének indokolása mellett kibővítheti a napirendi javaslatot, illetve egyes pontokat levehet a napirendről. Amikor a hozzáadandó vagy leveendő napirendi pont előterjesztője nem az elnök, erről szavazni kell.

 

A tanácstagok kezdeményezhetik a napirendi javaslat módosítását. Minden módosításra irányuló javaslatról külön-külön szavazni kell.

 

Csak a megvitatásra kész napirendi pontok vehetők napirendre. A napirendre vétel feltételei:

-  a javasolt tartalom az LKMNÖK hatáskörébe tartozik, és

-  az előterjesztő biztosította a szükséges ülésanyagot.

 

A napirendre vételre vagy arról levételre vonatkozó egyedi döntések meghozatala után a Tanács a teljes napirend elfogadásáról is szavaz. A napirend elutasítása esetén úgy kell tekinteni, hogy nem állnak fenn az összehívott ülés megtartásának feltételei.

33. cikk

 

Az elnöklő az ülés tartama alatt javasolhatja a tárgyalandó pontok sorrendjének felcserélését, illetve az összefüggő témájú pontok együttes tárgyalását. A javasolt módosítások elfogadásához a jelen levő tanácstagok többsége szükséges.

 

34. cikk

 

A napirendi pont előterjesztője legfeljebb 10 percben bevezető kifejtéssel szolgálhat. Hosszabb, legfeljebb 15 perces bevezető kifejtés engedélyezett a költségvetés, az alapszabályzat, a Tanács ügyrendje és a fejlesztési stratégia elfogadása esetén.

 

A tanácstag felszólalása nem haladhatja meg az 5 percet, a költségvetés, az alapszabályzat és ügyrend esetén a 10 percet.

 

A tanácsülésen senki nem beszélhet, amíg az elnöklő nem adta neki meg a szót. Az elnöklő gondoskodik róla, hogy a felszólalót beszéde közben senki ne zavarja.

 

35. cikk

 

A napirendi pont kapcsán tartott felszólalásnak a szavazásra bocsátott ülésanyag tartalmára kell korlátozódnia. Főszabály szerint a tanácstag az adott napirendi pont kapcsán egyszer szólalhat fel.

 

A tanácstag felszólalásához legfeljebb 2 perces viszonválasz fűzhető. Minden tanácstag csak egy viszonválaszra kap szót.


Amennyiben a napirendi pont előterjesztője nem az elnök, utóbbi vagy az általa meghatalmazott személy az előterjesztő számára megszabott időtartamban fejtheti ki véleményét. 

36. cikk

 

Az egyes napirendi pontok bevezető kifejtéseinek elhangzását követően a Tanács megismerkedik a Tanács illetékes bizottságainak véleményével és állásfoglalásaival. A Tanács bizottságai kifejtik véleményüket, amelyben feltüntetik a tárgyalt tartalom mellett és ellen szóló állításokat, továbbá az előterjesztő javaslata mellett vagy ellen foglalnak állást.

 

A bizottságok véleményét a bizottság elnöke, illetve tagja ismerteti. A bizottsági vélemény ismertetése legfeljebb 5 percig tarthat.

 

37. cikk

 

Az elnöklő szünet céljából, illetve tanácskozás szükségessége miatt az ülést határozott időre félbeszakíthatja.

 

Az elnöklő félbeszakítja az ülést, ha az ülés megtartásának feltételei határozatképtelenség, az ülés jelenlévők részéről történő zavarása, illetve egyéb alapos ok miatt nem biztosítottak. A félbeszakított ülés folytatásáról, illetve az ülés folytatásának új időpontjáról a tanácstagokat 3 napon belül tájékoztatni kell.

 

38. cikk

 

A jelen ügyrend rendelkezéseit megsértő vagy magatartásukkal az ülés zavartalan menetét akadályozó személyeket az elnöklő először rendreutasítja, illetve megvonja tőlük a szót, majd kiutasítás előtti szóbeli figyelmeztetésben részesíti őket. Amennyiben a figyelmesztetés nem éri el hatását, az elnöklő javasolhatja az illető kiutasítását az ülésről, vagy félbeszakíthatja az ülést. A Tanács az ülésről való kiutasításról a jelen levő tagok egyszerű többségével határoz.

 

Az ülésen jelen vevő hallgatóság nem vehet részt a Tanács munkájában, és nem zavarhatja az ülést. Az ülés zavarása esetén az elnöklő elrendelheti a nyilvánosság kizárását vagy félbeszakíthatja az ülést.

 

Döntéshozatal

 

39. cikk

 

A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tanácstagok több mint fele jelen van. 


A jelenlét megállapítása az ülés kezdetén, minden szavazás előtt, valamint az ülés szünet, illetve félbeszakítás utáni folytatása kezdetén történik. Az ülés kezdetén a jelenlét megállapítása a tanácstagok jelenléti íven szereplő aláírásai alapján történik.


Ha a döntés elfogadásához kétharmados többség szükséges, a Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen az összes tanácstag legalább 2/3-a jelen van. 

 

Az LKMNÖK által alapított vagy társalapított közintézetek és egyéb szervezetek igazgatói vagy elnöki tisztségét, továbbá polgármesteri vagy alpolgármester tisztségét is betöltő tanácstagok nem szavazhatnak azon napirendi pontokról, amelyek a vezetésük alatt álló intézetre, szervezetre vagy Községre vonatkoznak. Az érintett tanácstagnak ilyenkor ki kell zárnia magát a szavazásból. Ha ezt nem teszi meg, az elnöklő figyelmeztetésben részesíti. Amennyiben a fenti tanácstag nem ért egyet az elnöklő által tett, a konkrét napirendi pontról való szavazás idejére vonatkozó kizárási javaslattal, a javaslatról a Tanács vita nélkül, a jelen levő tagok egyszerű többségével határoz. A kizárt tanácstag a napirendi pont tárgyalásában a szakmai közvélemény tagjaként vehet részt, és jelenlétével nem befolyásolja a szavazás eredményét. A tanácstag ilyen részvételét az ülésen jegyzőkönyvre kell venni.

 

40. cikk

 

A határozatok akkor érvényesek, ha a Tanács ülésén jelen lévő tagok több mint fele megszavazza őket, amennyiben az alapszabályzat vagy az ügyrend másképpen nem rendelkezik.

 

41. cikk

 

A Tanács főszabály szerint nyílt szavazással dönt.

 

Titkos szavazással a Tanács abban az esetben határozhat, ha az adott ügyről vagy kérdésről való döntéshozatal előtt így döntött. A titkos szavazást az elnök, illetve a Tanács jelen lévő tagjainak egyharmada kezdeményezheti.

A titkos szavazásra irányuló javaslat elfogadásához a jelen levő tanácstagok egyszerű többsége szükséges.

 

42. cikk

 

Az elnöklő a szavazást oly módon rendeli el, hogy a tanácstagoknak először azt indítványozza, a javasolt döntés „MELLETT” foglaljanak állást, az elfogadás melletti állásfoglalás lezárultát követően pedig azt indítványozza, hogy a javasolt döntés „ELLEN” foglaljanak állást. Egyazon döntésről minden tag csak egyszer szavazhat, kivéve, ha a szavazást teljes egészében megismétlik.

 

Az elnöklő minden szavazás végén megállapítja és kihirdeti a szavazás eredményét, és ennek során a le nem adott vagy tartózkodó szavazatok számára is kitér.

 

43. cikk

 

A szavazás kézfeltartással, levélben vagy elektronikus levélben (levelező ülés esetén), titkos szavazás esetén szavazólapokkal történik.

 

44. cikk

 

A titkos szavazást az elnök javaslata alapján a Tanács által kinevezet háromtagú bizottság  bonyolítja le. Két tagot a Tanács választ meg az elnöklő javaslata alapján. A harmadik tag az elnöklő javaslatára a hivatal alkalmazottja. A szavazással kapcsolatos adminisztratív-technikai feladatokat az LKMNÖK Hivatalának képviselője végzi.

 

A szavazáshoz a tanácstagok számával megegyező számú egyforma – azonos méretű, formájú és színű – szavazólapot kell nyomtatni, amelyeket az LKMNÖK pecsétjével hitelesítenek.

 

A titkos szavazás kezdete előtt az elnöklő kitűzi a szavazás végének időpontját. Ezen időpont bekövetkeztekor az elnöklő lezárja a szavazást.

 

45. cikk

 

A szavazólapon fel kell tüntetni az eldöntendő javaslatot és az „IGEN” és „NEM” válaszlehetőségeket. A tanácstag az „IGEN” vagy „NEM” szócska bekarikázásával szavaz.

 

A választásokon használt szavazólapok a jelöltek sorszámát, vezeték- és utóneveit tartalmazzák, vezetéknevük alapján ábécé-sorrendbe állítva. A tanácstag a szavazás során bekarikázza az általa támogatni kívánt jelölt vezeték- és utóneve előtti sorszámot; éspedig legfeljebb annyi sorszámot, ahány jelöltet a szavazólapon feltüntetett utasítás értelmében az adott tisztségre, illetve testületbe ki kell nevezni.

 

46. cikk

 

A titkos szavazás lebonyolításáért felelős bizottság a szavazás kezdete előtt megszámolja a szavazólapokat, valamint átnézi és előkészíti a szavazóurnát.

 

A bizottság kiosztja a szavazólapokat a tanácstagoknak, és számon tartja, mely tanácstagok vették át a szavazólapjukat.

A szavazás a szavazásra kijelölt helyiségben zajlik, amelyben biztosított a szavazás titkossága.

 

A tanácstag kitölti a szavazólapot, és a szavazóurnába teszi azt.

 

A szavazás lezárultával a titkos szavazás lebonyolításáért felelős bizottság tagjai visszavonulnak egy külön helyiségbe, hogy megállapítsák a szavazás eredményét.

 

47. cikk

 

A titkos szavazás lebonyolításáért felelős bizottság a szavazás befejezését követően megállapítja a szavazás eredményét.

 

A szavazás eredményének megállapítása a következőkből áll:

-       a kiosztott szavazólapok száma,

-       a leadott szavazólapok száma,

-       az érvénytelen szavazólapok száma,

-       az érvényes szavazólapok száma,

-       az „IGEN” és a „NEM” szavazatok száma; jelöltekről való szavazás esetén az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma,

-       annak megállapítása, hogy a javaslatot megszavazták vagy nem szavazták meg; jelöltekről való szavazás esetén annak megállapítása, mely jelölteket választották meg. 

 

A szavazás eredményének megállapításáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a szavazás lebonyolításában részt vevők aláírnak.

 

Az elnöklő az eredmények megállapítását követően azonnal kihirdeti a szavazás eredményét a Tanács ülésén.

 

48. cikk

 

Ha valamely tanácstag megalapozottan kifogásolja a szavazás menetét vagy a szavazás megállapított eredményét, a Tanács a jelen levő tagok egyszerű többségével a szavazás megismétlése mellett dönthet.

 

A szavazás megismétléséről a Tanács vita nélkül, a szavazás menetét és a szavazás megállapított eredményét kifogásoló tag, illetve az elnöklő javaslatára határoz. Ugyanarról a javaslatról legfeljebb kétszer lehet szavazni. A titkos szavazás nem ismételhető meg.

A tanácsülés jegyzőkönyve

 

49. cikk

 

A Tanács üléseiről hangfelvétel készül. A hangfelvétel a Tanács megbízatásának idejére a Tanács irattárában kerül tárolásra. A hangfelvételt az irodai ügyvitelt és a dokumentumanyag őrzését szabályozó jogszabályoknak megfelelően, de legalább a következő megbízatási időszak Tanácsának megalakulásáig kell tárolni.

 

A Tanács tagjank és az ülés más résztvevőjének az elnöklő előzetes engedélyével jogában áll meghalgatni a hangfelvételt, az ülések zártkörű részeit kivéve. A hangfelvételt a hivatal helyiségeiben a hivatal meghatalmazott alkalmazottja jelenlétében lehet meghallgatni.

A hangfelvételről a jegyzőkönyv tartalmával vagy az ülés menetével kapcsolatban felmerült kétely esetén, illetve legalább 5 tanácstag kérésére átiratot kell készíteni.

 

A hangfelvétel átirata a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint nyilvános, és nyilvánosan hozzáférhető.

 

50. cikk

 

A Tanács üléséről jegyzőkönyv készül, amelyben az alábbiakat kell feltüntetni: a napirend, az ülésen való jelenlét, az ülésanyagok és a döntéshozatali eljárás a vita összefoglalásával, a döntéshozatal eredménye, valamint a teljes ülés menete. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az ülésre beterjesztett, illetve az ülésen tárgyalt eredeti ülésanyagot. A tanácstag külön kérésére jegyzőkönyvbe kell foglalni az adott napirendi ponttal kapcsolatos felszólalása vagy állásfoglalása összegzését. A jegyzőkönyvben kötelezően fel kell tüntetni, ha valamely tanácstagot kizárták az adott napirendi pont tárgyalásán való részvételből, és hogy ki hozta ezt a döntést: maga a tanácstag vagy szavazás útján a Tanács.

 

51. cikk

 

A jegyzőkönyv elkészítéséért az LKMNÖK hivatala felelős. Az elfogadott jegyzőkönyvet az elnöklő és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

 

A jegyzönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a tanácstagoknak, akiknek további 8 nap áll a rendelkezésére, hogy észrevételeket tegyenek rá. Az észrevételeket írásban kell közölni.

 

A tanácstagoktól kapott észrévételekről a Tanács a jegyzőkönyv elfogadása során dönt. Az ülésről készült jegyzőkönyveket a Tanács a jelen levő tanácstagok egyszerű többségével fogadja el a következő ülés napirendjének megvitatása előtt.

 

52. cikk

 

A Tanács határozatainak, szabályzatainak okmányainak eredeti példányát, a tanácsülések jegyzőkönyveit, valamint az LKMNÖK és testületeinek minden írásos anyagát tartós dokumnetumként a hivatal állandó dokumentgyűjteményében kell tárolni.

53. cikk

 

A tanács- és bizottsági ülések előkészítésének, szervezésének és lefolytatásának adminisztratív, szervezeti és szakmai támogatását az elnök utasításai alapján a Hivatal biztosítja. A tanácselnök a hivatal vezetésével állandó munkaviszonyban álló alkalmazottat hatalmaz meg.

 

V. A TANÁCS BIZOTTSÁGAI

 

54. cikk

 

A Tanács állandó és ideiglenes bizottságokkal rendelkezik, amelyek a Tanács tanácskozási jogkörrel felruházott szervei; létrehozásuk célja a szakmai közvélemény részvételének biztosítása a Tanács munkájában. A bizottságok nem kötelező erejű véleményeket, állásfoglalásokat és javaslatokat fogalmaznak meg a bonyolultabb tartalmú napirendi pontokkal kapcsolatban. A Tanács állandó bizottságait az LKMNÖK alapszabályzata határozza meg.

 

Az Ellenőrző Bizottság az LKMNÖK legfontosabb ellenőrző szerve, ezért különleges jogállása, munkaterülete és hatásköre van. A bizottságok munkájuk során főszabály szerint a Tanács munkatervével összhangban járnak el.

 

A bizottságok első ülését a Tanács elnöke hívja össze a bizottság tagjainak kinevezését követő 60 napon belül.

 

55. cikk

 

Szükség esetén a Tanács ideiglenes bizottságokat is létrehozhat. A Tanács meghatározza az ideiglenes bizottság célját, a tagok számát és a működés tervezett idejét. Az ideiglenes bizottság tagjait a Tanács a Tanács elnök javaslata alapján nevezi ki. A működési feltételek megszűntével az ideiglenes bizottság beszünteti munkáját.

 

56. cikk

 

A bizottság elnöke megszervezi és vezeti a bizottság munkáját, összehívja üléseit, és a Tanácsban képviseli a bizottság véleményét, állásfoglalásait és javaslatait. A hatékonyabb működés biztosítása érdekében a bizottság elnöke jogosítványait átruházhatja a bizottság más tagjaira.

 

A bizottsági üléseket az egyes ügyek megtárgyalására a bizottság munkaterve, a Tanács határozata, valamint a rendes tanácsülés napirendje alapján, illetve az elnök kérésére kell összehívni.

 

A bizottsági ülés ülésanyagát – a rendkívüli és megalapozott eseteket leszámítva – legalább 3 nappal a bizottsági ülés előtt meg kell küldeni a bizottsági tagoknak.

 

 

 

A bizottság munkáját üléseken végzi. A bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van, míg a döntések – vélemények, állásfoglalások és javaslatok – elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

 

A bizottsági szavazás nyíltan történik.

 

Ha a bizottsági tag két egymást követő bizottsági üléstől igazolatlanul távol marad, a bizottság a Tanácsnak javasolhatja a bizottsági tagság alóli felmentését.

 

57. cikk

 

A bizottsági ülésekre általában az elnök és a Hivatal azon szakalkalmazottai kapnak meghívást, akik részt vesznek a Tanács ülésén megvitatandó jogszabályok és üléselkészítésében. A bizottság elnöke az ülésre a szakmai közvélemény más tagjait is meghívhatja.

 

VI. A TANÁCS HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ DÖNTÉSHOZATAL ÉS JOGSZABÁLYALKOTÁS

 

58. cikk

 

A Tanács döntéshozatali és jogszabályalkotási hatáskörét a jelen ügyrend és LKMNÖK Alapszabályzata szabályozza.

 

A döntésjavaslat előterjesztője az elnök, a tanácstag, illetve a Tanács bizottsága lehet.

 

59. cikk

 

A jelen ügyrend részletekbe menően szabályozza az alapszabályzat és a költségvetés, valamint a Tanács hatáskörébe tartozó egyéb jogi aktusok elfogadásának menetét.

 

Minden egyéb döntést az ülés vezetésére vonatkozó eljárási szabályok szerint és a jelen levő tanácstagok egyszerű többségével kell meghozni.

 

60. cikk

 

A Tanács a következő jogi aktusokat fogadja el:

-      alapszabályzat,

-      ügyrend,

-      költségvetés, zárszámadás és munkaterv,

-      szabályzatok,

-      utasítások,

-      határozatok.

 

A Tanács emellett állásfoglalásokat, ajánlásokat, jelentéseket, valamint az alapszabályzat és egyéb általános jogi aktusok rendelkezéseire vonatkozó kötelező magyarázatokat fogad el; továbbá a törvényekkel és az alapszabályzattal összhangban véleményeket és jóváhagyásokat bocsát ki.

 

A Tanács alapszabályzatát és ügyrendjét a Népújságban, illetve a Tanács által határozatilag kijelölt hivatalos közlönyben kell közzétenni.

 

A Tanács által elfogadandó jogi aktusokról – a költségvetés, az alapszabályzat és az ügyrend kivételével – a Tanács főszabály szerint egyetlen ülésen dönt. Ezen az ülésen kell lefolytatni az általános vitát és szavazni a tárgyalt jogi aktusról.

 

A Tanács úgy is határozhat, hogy az adott jogi aktust kétszakaszos eljárásban, azaz két ülésen tárgyalja.

 

Az alapszabályzat és az ügyrend módosításai egyszakaszos eljárásban is elfogadhatók.

 

 

Az alapszabályzat és az ügyrend elfogadása

 

61. cikk

 

Az alapszabályzat és az ügyrend elfogadása két olvasatban történik. Az első olvasat a vonatkozó pont tanácsülési napirendre vételével kezdődik. Az olvasat a jelen ügyrendnek az ülés vezetésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban zajlik. Az első olvasat lezárultát követően a Tanács a jelen levő tagok egyszerű többségével határoz, hogy az alapszabályzat, illetve ügyrend elfogadását a második olvasatban való tárgyalással folytassa-e, vagy elvesse a javaslatot.

 

Az első olvasat lezárultát követően az előterjesztő is visszavonhatja a javaslatot. A tárgyalás folytatása esetén a Tanács jóváhagyja az első olvasat során megfogalmazott javaslatokat és állásfoglalásokat, amelyek alapján az előterjesztő a második olvasatra átdolgozza a javaslatot.

 

62. cikk

 

A második olvasat az átdolgozott javaslat tanácsülési napirendre vételével kezdődik.

 

Az előterjesztőnek az ülésanyaghoz fűzött indokolásában ki kell fejtenie, hogy az első olvasat során tett mely állásfoglalásokat és megjegyzéseket építette bele a javaslatba, külön megindokolva, hogy a többit miért nem.

 

A javaslat második olvasatban való tárgyalása során a tanácstagok módosító indítványban javasolhatnak módosításokat és kiegészítéseket. Módosító indítványt az elnök is benyújthat.

 

63. cikk

 

Az egyes tanácstagok a javaslathoz a tárgyalását megelőző harmadik napig nyújthatnak be írásos módosító indítványt. Magán az ülésen módosító indítványt a tanácstagok egyharmada, az elnök vagy az előterjesztő nyújthatnak be az adott cikk vitájának végéig. A módosító

 

indítvány ülés közbeni kidolgozására és indokolására az előterjesztő legfeljebb 30 perc szünetet kérhet. Ha a módosító indítványt nem írásban, indokolással ellátva terjesztik elő, az elnöklő nem engedélyezi a vitáját és a róla való döntéshozatalt.

 

64. cikk

 

Az elnöklő a benyújtott módosító indítványok ismertetését azok beérkezésének sorrendjében teszi lehetővé. Az egyes módosító indítványok legfeljebb 5 percben ismertethetők; ezt követően a Tanács a jelenlevők egyszerű többségével dönt arról, hogy egyetért-e a módosító indítvány további vitájával vagy elveti azt, és egyben ki is zárja a további vitából.

 

A módosító indítvány további vitája esetén a felszólalások legfeljebb 3 percesek, míg aviszonválaszok legfeljebb 1 percesek lehetnek. Az egyes módosító indítványok vitája során minden tanácstag egyszer kap felszólalási és egyszer viszonválaszlehetőséget. A vitát követően a Tanács szavaz a módosító indítvány elfogadásáról. A módosító indítványt a jelen levő tagok egyszerű többségével fogadják el. Az összes módosító indítványról való szavazást követően a Tanács az egész alapszabályzat, illetve ügyrend elfogadásáról szavaz.

 

A költségvetés elfogadása

 

65. cikk

 

Az LKMNÖK Alapszabályzata értelmében a költségvetési javaslatot az elnök nyújtja be.

 

Az elnök az LKMNÖK költségvetésének javaslatát az összes kötelező tartalmi elemmel együtt az azon tanácsülésre szóló meghívóval egyidejűleg, amelyen ismertetik a költségvetés javaslatát és sor kerül annak általános vitájára (első olvasat), minden tanácstagnak megküldi.

 

A költségvetési javaslat ismertetését követően a Tanács lefolytatja az általános vitát, és határozatot fogad el, hogy a javaslat további vitára alkalmas.

 

Ha a Tanács meglátása szerint a javaslat nem képez megfelelő alapot a további vitára, állásfoglalásokat és javaslatokat fogad el, és kötelezi az elnököt, hogy a Tanácsnak módosított költségvetési javaslatot nyújtson be.

 

Ha a Tanács a költségvetési javaslatot az ismételt tárgyalást követően sem bocsátja további vitára, azt a Tanács állásfoglalásaival és javaslataival együtt további vitára az elnök küldi. A további vita során meg kell határozni a költségvetési javaslatra vonatkozó megjegyzések és javaslatok benyújtási határidejét.

 

A költségvetési javaslat további vitájára legalább 10 napot kell előirányozni.

 

66. cikk

 

A további vita ideje alatt a költségvetési javaslatot a Tanács bizottságai tárgyalhatják.

A költségvetési javaslathoz fűzött megjegyzéseket és javaslatokat az elnöknél és a költségvetés elfogadásáért felelős szakszolgálatnál kell benyújtani.

 

67. cikk

 

A költségvetési javaslat további vitájának lezárultát követő legfeljebb 10 napon belül az elnök kidolgozza az LKMNÖK költségvetéséről szóló kiegészített rendeletet (második olvasat), és összehívja a Tanács ülését.

 

A kiegészített költségvetési javaslathoz a tanácstagok legkésőbb a tanácsülést megelőző 3. napig írásos módosító indítványokat nyújthatnak be. A módosító indítványokat személyesen, levélben vagy elektronikus levélben az elnöknek és a költségvetés elkészítéséért felelős szakszolgálatnak kell benyújtani.

 

Az előző bekezdésben említett módosító indítvány kidolgozása során minden benyújtónak figyelembe kell vennie a költségvetési bevételek és kiadások közötti egyensúlyra vonatkozó szabályt, és indokolásában fel kell tüntetnie, mely költségvetési tételből biztosíthatók a benyújtott módosító indítvány megvalósításához szükséges pénzforrások.

 

68. cikk

 

A költségvetési javaslat tárgyalásának megkezdése előtt az elnök először tájékoztatást ad arról, hogy a további vita során tett mely javaslatokat, illetve a Tanács bizottságainak mely észrevételeit és javaslatait vette figyelembe a javaslat elkészítése során, és melyeket nem, valamint kifejti, utóbbiakat miért nem vette figyelembe. Az elutasított észrevételek és javaslatok írásos indokolása a költségvetési javaslat ülésanyagának szerves részét képezi.

 

A folytatásban az elnök beszámol a Tanácsnak a költségvetési javaslathoz beérkezett módosító indítványokról, és kifejti a véleményét ezekről. Emellett az elnök módosító indítvány benyújtása mellett dönthet az egyes benyújtott módosító indítványokhoz. Ha az elnök kijelenti, hogy a módosító indítványhoz módosító indítványt nyújt be, az ülést a módosító indítvány elkészítéséhez és a tanácstagoknak való előterjesztéshez szükséges időre félbeszakítják.

 

A módosító indítványt benyújtója egészen a módosító indítványról való szavazásig visszavonhatja.

 

A Tanács minden módosító indítványról külön szavaz oly módon, hogy először az elnök módosító indítványt módosító indítványáról szavaz, majd ha ezt nem fogadták el, az eredeti módosító indítványról is.

 

69. cikk

 

A módosító indítványokról való szavazás végét követően az elnök megállapítja, mely módosító indítványokat fogadták el, valamint hogy a költségvetés egyes részei, illetve a bevételek és a kiadások összehangoltak-e, és biztosított-e általa a feladatoknak a törvénnyel és a vállalt kötelezettségekkel összhangban való finanszírozása.

 

Ha a költségvetés összehangolt, a Tanács a költségvetési javaslat egészéről szavaz. A Tanács határozatával elfogadja a költségvetési rendeletet és annak mellékleteit.

 

Ha a költségvetés nem összehangolt, az elnök felfüggesztheti az ülést, és kérheti, hogy a szakszolgálat vizsgálja meg a kialakult helyzetet és javasoljon határidőt az összehangolási javaslat elkészítésére. A szakszolgálat javaslatával összhangban az elnök felfüggesztheti az ülést, és kitűzheti az ülés folytatásának óráját vagy időpontját, amelyen előterjesztik a összehangolási javaslatot.

 

Az összehangolási javaslat elkészültét követően az elnök megindokolja azt. Az összehangolási javaslatról nincs helye vitának.

 

A Tanács először az összehangolási javaslatról szavaz. Ha a javaslatot elfogadták, a Tanács a költségvetési rendeletről is szavaz.

 

Ha az összehangolási javaslatot nem fogadták el, az LKMNÖK költségvetését nem fogadták el.

 

Ha a Tanács nem fogadta el a költségvetést, határidőt állapít meg az elnöknek az új költségvetési javaslat benyújtására.

 

Az LKMNÖK költségvetésének új javaslatát a Tanács rövidített eljárásban tárgyalja és határoz róla, tehát egy ülésen dönthet róla.

 

70. cikk

 

Az elnök évközben javasolhatja az LKMNÖK pótköltségvetésének elfogadását. Amennyiben a pótköltségvetés kisebb költségvetési kiigazításokat tartalmaz, rövidített eljárásban is elfogadható.

 

71. cikk

 

A hatáskörébe tartozó egyéb jogi aktusok javaslatairól – az alapszabályzat ellenkező értelmű rendelkezése hiányában – a Tanács egy ülésen határoz.

 

Az előző megbízatási időszakban megkezdett jogszabályalkotási eljárások az új megbízatási időszak kezdetével megszűnnek, illetve újrakezdődnek.

 

Amennyiben a Tanács úgy ítéli meg, hogy a tárgyalt ülésanyaggal kapcsolatban további véleményt, illetve jóváhagyást kell beszereznie, erre határozatban tűz ki új határidőt.

 

VII. VÁLASZTÁSOK ÉS KINEVEZÉSEK

 

72. cikk

 

A törvény vagy az LKMNÖK Alapszabályzata alapján a Tanács hatáskörébe tartozó választások és kinevezések a jelen ügyrend rendelkezései szerint zajlanak.

 

A jelölt megválasztásához, illetve kinevezéséhez a leadott szavazatok többsége szükséges.

 

73. cikk

 

Ha egy tisztségre több jelölt van, a Tanács a jelöltekről a vezetéknevük első betűje szerinti ábécésorrendben szavaz. Minden tanácstag legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahányat meg kell választani. Ugyanarra a tisztségre zárt jelöltlista formájában is szavazni lehet. A Tanács erről szavazással határoz.

 

Ha a Tanács a titkos szavazás mellett dönt, a szavazás a jelen ügyrendnek a titkos szavazásra vonatkozó rendelkezései szerint zajlik le.

 

Az ugyanazon tisztségért versengő több jelölt közül a tanácstag a támogatni kívánt jelöltre a szavazólapon a neve előtti sorszám bekarikázásával szavaz.

 

Ha a jelöltlista mellett vagy ellene szavaznak, a tanácstag ezt a szavazólapon feltüntetett „IGEN” vagy „NEM” szó bekarikázásával teszi.

 

74. cikk

 

Ha egy tisztségért több jelölt verseng és csak egy személyt kell megválasztani, de a szavazáson a jelöltek egyike sem szerzi meg az előírt többséget, új szavazást kell tartani. A megismételt szavazás során az első szavazáskor a legtöbb szavazatot kapott két jelölt közül kell választani.

A megismételt szavazáskor a jelöltekről az első szavazáskor kapott szavazatok száma szerinti sorrendben szavaznak. Amennyiben a megismételt szavazáson az első szavazáskor azonos számú szavazatot kapott jelöltek közül kell választani, a szavazásra a jelöltek ábécésorrendje szerint kerül sor.

 

Ha a jelölt nem szerzi meg az előírt többséget, illetve ha a megismételt szavazás során sem szerzi meg egyik jelölt sem az előírt többséget vagy nem választottak meg elég jelöltet, a hiányzó jelöltek vonatkozásában ismételt jelölés alapján meg kell ismételni a jelölési és a szavazási eljárást.

 

75. cikk

 

A Tanács elnöke által kidolgozott javaslat alapján a Tanács bizottságainak tagjait a Tanács nevezi ki.

 

Ha a javaslat nem kapta meg az előírt szavazattöbbséget, ugyanazon az ülésen a tagokat név szerint nevezik ki. Ha ily módon nem neveztek ki minden tagot, új jelöltek állíthatók, akikről ugyanazon vagy a következő tanácsülésen egyenként szavaznak.

 

Ha az előző bekezdésben leírt módon sem sikerült kinevezni a bizottság minden tagját, a szavazást a soron következő tanácsülésen meg kell ismételni, de csak a bizottság hiányzó tagjaira vonatkozóan.

 

76. cikk

A felmentési eljárás az elnök illetve legalább 3 tanácstag indítványára indítható meg. A felmentési javaslatot a bizottsághoz kell benyújtani.

 

A felmentési javaslatot a felmentési indokokat tartalmazó indokolással kell ellátni. A felmentési javaslattal kapcsolatban az elnök is állást foglal.

 

A felmentési javaslatot legalább 8 nappal azon tanácsülés előtt, amelyen tárgyalni fogják, kézbesíteni kell a felmenteni javasolt személynek. A felmenteni javasolt személy a felmentési javaslatról írásban állást foglalni jogosult.

 

A felmentési javaslat vitája után a Tanács a javaslatról a felmenteni javasolt személy megválasztásához vagy kinevezéséhez előírt többséggel határoz.

 

77. cikk

 

A tanács-, bizottsági és ellenőrző bizottsági tagoknak, valamint az egyéb kinevezett személyeknek jogukban áll lemondani a választás vagy kinevezés révén betöltött tisztségről.

 

Az írásos lemondó nyilatkozatot az LKMNÖK hivatalba kell benyújtani. A Tanács elnöke a tagság megszűnésének megállapítására vonatkozó javaslattal egyidejűleg a Tanácsnak új jelöltet javasol. A Tanács határozattal dönt.

 

 

VIII. ELNÖK ÉS A TANÁCS KÖZÖTTI VISZONY

 

78. cikk

 

Az elnök gondoskodik a Tanács döntéseinek végrehajtásáról. Ha az elnök nem tudja biztosítani a Tanács határozatának végrehajtását, a Tanácsnak új, megvalósítható határozatot javasol. A határozatok végrehajtásáért a Hivatal is felelős. Amennyiben az elfogadott határozat törvényellenes, vagy a tárgya nem tartozik az LKMNÖK hatáskörébe, az elnök visszatartja azt, és erről tájékoztatja a Tanácsot.

 

79. cikk

 

Az elnök és a Hivatal gondoskodnak a Tanács általános jogi aktusainak kihirdetéséről. Az elnök gondoskodik a Tanács munkájának törvényességéről, ezért a Tanácsot figyelmeztetnie kell a törvényellenes döntések következményeire, és a törvényekkel és az LKMNÖK alapszabályzatával összhangban kell eljárnia.

 

IX. AZ ÜGYREND MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE

 

80. cikk

 

A jelen ügyrendet, annak módosításait és kiegészítéseit a Tanács a jelen levő tagok szavazatának 2/3-ával fogadja el.

 

81. cikk

 

Ha kétely merül fel az ügyrend egyes rendelkezéseinek tartalmát illetően, az ügyrendet a tanácsülés alatt az elnöklő és a Hivatal szakszolgálatai értelmezik. A Tanács szükség esetén félbeszakítja a napirendi pont tárgyalását, és a Hivatal szakszolgálatát megbízza, hogy a jelen ügyrend végrehajtásához szükséges értelmezésekkel és kifejtéssel szolgáljon. Amennyiben a Tanács elégedetlen a kidolgozott véleménnyel, az ügyet a Statutáris-Jogi Bizottsághoz utalja, amely a Tanács következő üléséig véleményt nyilvánít.

 

Amikor a Tanács nem ülésezik, az ügyrendet a Hivatal szakszolgálata, bonyolultabb esetekben a Statutáris-Jogi Bizottság vagy az illetékes intézmény értelmezi.

 

Minden tanácstag kezdeményezheti, hogy a Statutáris-Jogi Bizottság által elkészített értelmezésről a Tanács határozzon.

 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

82. cikk

 

A jelen ügyrend a Népújságban való magyar nyelvű közzétételét követő tizenötödik napon lép hatályba.

 

83. cikk

 

A jelen ügyrend hatályba lépésével hatályát veszti a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 2009. február 2. napján elfogadott ügyrendje és annak módosításai.

 

Vida Törnar Judit,

az LKMNÖK Tanácsának elnöke